Predškolska Ustanova "Radost"
Novi Banovci

Dobrodošli


Dobrodošli na web stranu naše Predškolske Ustanove "Radost" iz Novih Banovaca.


PU "Radost" u svom sastavu broji sedam objekata na teritoriji Podunavlja, opština Stara Pazova, a u okviru toga 30 vaspitnih grupa. Naši objekti su: centralni objekat "Žirafica" u naselju Banovci-Dunav, objekat "Leptirić" u naselju Stari Banovci, objekti "Dobrica", "Švrća" te "Maza i Lunja" u naselju Novi Banovci, objekat "Bubamara" u naselju Belegiš i objekat "Pčelica" u naselju Surduk.


U centralnom objektu, program vaspitno-obrazovnog rada se realizuje u 14 grupa celodnevnog boravka, te jednoj grupi u kojoj se realizuje pripremni predškolski program. U ostalim našim objektima, u mestima Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk realizuje se pripremni predškolski program, a u objektima "Maza i Lunja" i "Švrća" imamo i celodnevni boravak. Ustanovom rukovodi Borislava Banjeglav Klaćik.


O pitanjima vezanim za život i rad Ustanove, realizaciju programa, organizovanje vaspitno-obrazovnog rada, stručno usavršavanje i drugo, dogovara se na stručnim aktivima, pedagoškom kolegijumu i vaspitno-obrazovnom veću. U centralnom objektu, u celodnevnom boravku, sa radom se počinje u 06:00, a završava u 17:00 časova, dok se u poludnevnim boravcima rad odvija u periodu od 07:00 do 12:00 časova, a tamo gde se odvija i poslepodnevni rad od 13:00 do 17:00 časova.


Stručni saradnici, koji pružaju i dodatnu stručnu pomoć deci, porodici i zaposlenima u ovom kolektivu su stručni saradnik pedagog-psiholog i logoped. Saradnici su socijalni radnik, saradnik za ishranu - nutricionista, služba PZZ. Tu je i pedagoški asistent koji pruža pomoć deci sa smetnjama u razvoju, te deci iz osetljivih društvenih grupa. Svo vaspitno osoblje u našoj Ustanovi, 14 medicinskih sestara i 37 vaspitača, ima adekvatnu stručnu spremu.


U svim vaspitnim grupama vaspitači realizuju vaspitno-obrazovni rad po modelu A. Jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad je srpski, što je u skladu sa strukturom stanovništva.


Naša Ustanova sarađuje i sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici čiji studenti redovno dolaze na praksu u našu Ustanovu. Uz aktivnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje pružamo pomoć i podršku mladima u njihovim početnim koracima kroz projekat "Prva šansa".


Uprava PU "Radost"